logo

Escort

Záruční podmínky

Záruční podmínky ZEROZ spol. s r.o.

I.

Úvodní ustanovení

1. Záruční podmínky stanovují hlavní zásady dodavatelsko-odběratelských vztahů v případech stížností odběratele, nebo reklamací produktů dodávaných za podmínek ve smluvním vztahu sjednaných.

2. Záruční doba všech produktů dodavatele je 24 měsíců od data výroby.

II.

Základní zásady reklamace

1. Odběratel je povinen produkt (zboží) při jeho dodání zkontrolovat. Bezprostředně zjištěné neshody produktu (v jeho kvalitě, množství, obalech apod.) odběratel zaznamená v týchž dokladech (včetně data pořízení záznamu a identifikace osoby, která zápis pořídila (podpis)). V odůvodněných případech, kdy jde o neshodu zjevně zabraňující zamýšlenému použití produktu, může odběratel převzetí takové dodávky odmítnout.

2. Pokud se obě strany nedohodnou jinak, základním předpokladem uplatnění reklamace neshod (vad) produktu je předložení (doručení) celého reklamovaného množství produktu v původních obalech, s původním identifikačním značením balení i samotných produktů (identifikační přelepky, nebo kontrolní lístky – podle typu produktu) k posouzení a její písemné oznámení dodavateli.

K tomuto oznámení odběratel použije Reklamační protokol, který je reklamujícímu k dispozici na

http://www.zeroz.cz/pdf/reklamacni_protokol.doc

V krajním případě se připouští doručení jiného záznamu o neshodě/reklamaci, který však musí obsahovat minimálně tyto údaje:

a) organizace, kontaktní osoba (telefon, mail)

b) kód položky dodavatele a/nebo interní kód položky odběratele

c) název položky reklamovaného produktu

d) reklamované množství

e) číslo objednávky odběratele

f) číslo dl/faktury dodavatele

g) číslo výrobku dodavatele (uvedeno na produktu)

h) důvod reklamace

Dodavatel má právo produkty bez originálního identifikačního značení nezařadit do reklamačního řízení a jejich reklamaci tak neuznat.

3. Řízení o neshodě (reklamační řízení) je dodavatelem zahájeno teprve dnem, kdy má k dispozici písemné oznámení neshody (uplatnění reklamace) a reklamovaný produkt fyzicky k dispozici k posouzení. O výsledku řízení písemně informuje odběratele v níže uvedených časových lhůtách.

4. Při posuzování neshody v reklamačním řízení dodavatel vychází výhradně z parametrů dohodnutých v odběratelsko-dodavatelském vztahu – smlouvě, nebo objednávce – a ve smyslu VOP dodavatele. Přihlíží při tom k technickým a technologickým možnostem zvolené výrobní technologie a podmínkám, za kterých odběratelsko-dodavatelský vztah vznikl.

5. Reklamace uplatněné po uplynutí záruční doby uvedené v bodě I.3. výše, nebo reklamace, kdy odběratel neposkytne reklamovaný produkt k posouzení, případně neposkytne při jejich řešení nezbytnou součinnost, nebo není možná identifikace data výroby na produktu, nebudou uznány.

III.

Postup při uplatnění reklamace

1. Odběratel oznámí dodavateli zjištění neshody telefonicky a následně písemnou formou, zasláním vyplněného Reklamačního protokolu v souladu s bodem II.3. výše.

2. Povinností odběratele je předem se dohodnout s dodavatelem na způsobu vrácení reklamovaného produktu, případně předání jeho vzorků. Základním kritériem této dohody je minimalizace nákladů spojená s tímto řízením.

3. Odběratel poskytne nezbytnou součinnost při vrácení reklamovaného produktu, nebo zajištění a předání vzorků prokazujících neshodu produktu.

4. Dodavatel posoudí reklamovanou neshodu a rozhodne o oprávněnosti reklamace v nejkratší možné době, při splnění podmínek uvedených v kapitole II. výše. Své rozhodnutí sdělí odběrateli písemně.

IV.

Neoprávněná reklamace

1. V případě, že při posouzení reklamované vady dodavatel zjistí, že reklamace není oprávněná, sdělí písemně tuto skutečnost odběrateli.

2. Pokud je reklamovaný produkt v prostorách dodavatele, odešle jej tento na původní adresu odběratele. V tomto případě je dodavatel oprávněn účtovat odběrateli náklady spojené s dopravou reklamovaného produktu.

V.

Oprávněná reklamace

1. Odstranitelné vady

Pokud dodavatel, po posouzení reklamované vady, zjistí, že jde o vadu odstranitelnou, má odběratel právo na její bezplatné odstranění ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem.

2. Neodstranitelné vady

Pokud dodavatel, po posouzení reklamované vady, zjistí, že jde o vadu, kterou nelze odstranit, a která brání zamýšlenému užívání produktu, má odběratel právo na jeho výměnu (náhradní plnění) ve lhůtě dohodnuté s dodavatelem, nebo právo od smlouvy odstoupit.

3. Nesoulad průvodní dokumentace (faktura, dodací list, přepravní list) s dodávkou produktu

Pokud odběratel zjistí jakýkoliv rozdíl mezi fakturou / dodacím listem /přepravním listem a skutečně dodaným produktem (v druhu či množství), co nejdříve písemně kontaktuje dodavatele, který bezprostředně sjedná nápravu.

VI.

Vyřízení reklamace

1. O výsledku reklamačního řízení je odběratel informován telefonicky, následně pak písemně – s uvedeným způsobem uzavření reklamace. V případech, kdy jsou, na základě oprávněné reklamace neshody, přijata následná nápravná, nebo preventivní opatření k zamezení jejich opakování, má odběratel právo být o nich informován.

2. Dodavatel informuje odběratele o výsledku reklamačního řízení nejpozději do 30 dnů od převzetí záznamu o neshodě (Reklamačního protokolu) a reklamovaného produktu k posouzení, pokud nebude oběma stranami dohodnuta jiná lhůta. V případě, že odběratel neposkytne nezbytnou součinnost při reklamačním řízení, nebo pokud se vyskytnou jiné nepředvídatelné okolnosti, které nemůže dodavatel ovlivnit, prodlužuje se tato lhůta adekvátně. Odběratel je o těchto důvodech dodavatelem informován.

VII.

Reklamace produktu poškozeného přepravou

1. Při zjevném poškození produktu během dopravy odběratel postupuje podle bodu II.1. výše.

2. Odběratel, dle svých možností, zajistí důkazy (fotodokumentace, poškozený produkt, balení, apod.) o poškození produktu dopravcem, které předá dodavateli.

VIII.

Závěrečná ustanovení Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.1.2013 a platí na dobu neurčitou. Dodavatel si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

V Zlíně, dne 1. 1. 2013